Wikia


Hyper-E notation is een notatie voor grote getallen van Sbiis Saibian.

DefinitieEdit

1. E(a)b = a^b


2. @1 = @

De enen op het eind moeten worden weggehaald

3. E@a#b = E@(E@a#b-1)

Als er geen getal tussen haakjes naar de E staat, wordt het 10. E(10)a = Ea

VoorbeeldenEdit

E100 = 10^{100} = Googol

E100#2 = E(E100) = Googolplex

E1#10 = EEEEEEEEEE1 = Decker (Dekalogue)

E1#100 = E(E(...(E(1))...)) = Giggol

E100#100 = Grangol

Extended Hyper-E notationEdit

Extended Hyper E-notation gebruikt meerdere hyperions ( #-tekens )

Daarom komt er een regel bij:

E@a##...##b = E@a##...#a##...##(b-1)

VoorbeeldenEdit

E100##100 = E100#100#100...100#100#100 = gugold

E100##100#2 = E100##(E100##100#1) = E100##(E100##100) = E100#gugold = gugolda-suplex

BronnenEdit

Sbiis Saibian's site

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki